Vår verksamhet i Göteborg

Vi bedriver ett socialt, diakonalt och själavårdande arbete bland sjöfolk och deras anhöriga. Förutom fartygsbesök i hamnarna månar vi speciellt de äldre sjömännen, som på grund av olika händelser i sina liv blivit mycket ensamma.

Göteborg är Skandinaviens största hamn. I hamnen lägger fartyg av många slag och nationaliteter till för lossning och lastning. Tiderna som fartygen ligger vid kaj är korta, men många är de sjömän som, oavsett nationalitet, hoppas på ett besök från Sjömanskyrkan. Det kan gälla allt från hjälp med att kontakta familjen långt borta, enskilda samtal, till att kunna fira gudstjänst. Sjömanskyrkan försöker möta de aktiva såväl som de pensionerade sjömännen i deras verklighet.

Stiftelsen Sjömanskyrkan har av ekonomiska skäl sålt den vackra byggnaden Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg och numera hyr vi ett stort rum i byggnaden för vår verksamhet. Den verksamhet som för närvarande bedrivs är gemenskapssamlingar med äldre och pensionerade sjömän eller anhöriga, samt gudstjänster på söndagarna. Ibland anordnas det utflykter i närområdet.

Vi gör också hembesök samt har regelbunden telefonkontakt med de som inte orkar komma eller inte vill ta emot besök i sitt hem. Sjömanskyrkan vill stötta och hjälpa dessa gamla sjömän genom att på olika sätt vara en öppning ut ur ensamheten.

Vår personal

Vi har, tack vare att Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm går in och sponsrar, anställt Cecilia Petersson som samordnare för att dra i gång fler verksamheter.

Cecilia var anställd av stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift mellan 2003-2008, så för flera personer är hon ett välkänt ansikte. Innan dess var hon på Sjömanskyrkan i Gdynia samt i London och har totalt 8 års erfarenhet från Sjömanskyrkor. Hon är teolog/beteendevetare och kommer närmast ifrån socialtjänsten i Kungsbacka. Där arbetade hon med vård- och stödsamordning och har bland annat stöttat personer med psykisk ohälsa/missbruk, personer som råkat ut för hedersvåld eller våld i nära relationer att få rätt hjälp, bli skuldfria och klara av ett eget boende samt få ett boendekontrakt.

Cecilia arbetar 75% och fördelar sin arbetstid mellan fartygsbesök i hamnarna, månar om besökarna som kommer till Sjömanskyrkan och gör hem- och sjukbesök. Som del av en samverkan med Sjöfartsverkets Rosenhill, statens sjömansservice, utgår hon ifrån deras lokaler en dag i veckan, vanligtvis på torsdagar.

Förutom redan nämnda uppgifter kan Cecilia hjälpa till praktiskt med exempelvis myndighetskontakter, ansökningar, ordna autogiro samt skydd mot id-kapning. Hon finns även tillgänglig för enskilda samtal och förbön.

Tanken är att Cecilia ska bygga upp Sjömanskyrkan, så att den motsvarar dagens behov. Har du några tankar kring detta, så berätta det gärna för Cecilia. Hon nås på sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se eller via 0725–73 19 02.

Gudstjänster

På söndagar kl 13 firas gudstjänst. (Med reservation för förhinder.) Därefter kyrkkaffe. Sune Karlsson och Ove Granstedt brukar alternera att hålla i gudstjänsterna. Ulla Gyllenros är kantor. För mer information kontakta Ove Granstedt, 0704-38 25 19.

Onsdagsträffar

På onsdagar kl 11-14 är sjömän med anhöriga välkomna på kaffe, smörgås och kaka. (Med reservation för förhinder). Fikat kostar 20 kr. Ibland finns det någon programpunkt eller så planeras det för utflykt i närområdet. Under hösten har besök gjorts på Rosenhill, Sjöfartsverkets fritidslokaler för sjöfolk samt hos Flottans män, i deras klubblokal vid Nya Varvet.

Hemmahamn

Tidningen Hemmahamn har nu omformats och blivit ett nyhetsbrev. Vill du vara med på sändlistan och få den direkt till din email, så kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Nyhetsbrev hösten 2022

Gåvor och minnesgåvor
För gåvor går det bra att använda vårt swishkonto eller 90-konto.
För minnesgåvor är det lämpligast att använda 90-kontot.
Kontonummer finns längst ner på den här sidan.

Kontakta vår samordnare Cecilia Petersson på 0725- 73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se om du vill ha ett gåvobevis/minnesblad till din gåva. Det finns alternativ både för uppvaktning och vid begravning.

Kollektcirkulär

Vill du ha ett kollektcirkulär att läsa upp vid kollekttillfälle, så kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Dop, vigsel och begravning

Det finns, i nuläget, ingen anställd sjömanspräst i Sjömanskyrkan. För dop, vigsel eller begravning kan man kontakta sin församlingspräst eller, vid dop och vigsel, sjömansprästen i Skagen. https://www.sjomanskyrkan-skagen.org/

Vår samordnare Cecilia Petersson kan vara behjälplig vid minnesstund/askspridning. Kontakta henne för mer information.


En sista hälsning

Psalmer med maritimt tema:

Psalm 256

Psalm 597

Psalm 621 v 2

Psalm 716 v 3

Psalm 755

Förböner och förebedjare

Som Sjömanskyrka tänker vi att ett av våra viktigaste uppdrag är att be för sjömännen. Du får gärna hjälpa till med att be.

Förbön:

Tack Gud för sjöfarten som skapar broar mellan länder och folk.

Tack för jordens och havets gåvor och för fartygen som fraktar dem till oss.

Tack för sjöfartskunnandet och för all behövlig utrustning, Tack för alla som arbetar och verkar inom sjöfarten. Välsigna dem. Välsigna alla som ser till sjömännens behov.

Vi ber om den Helige Andes ledning för alla i beslutsfattande ställning. Vi ber för dem som bär ansvar för sjömännens trygghet. För rederier och fackförbund, för Sjöfartsverket och Göteborgs hamn.

Vi ber för dem som arbetar inom utbildning av sjömän och för de sjömän som gått i land. Vi ber speciellt för sjöfartsutbildningarna och för sjöpensionärerna.

Vi ber för sjömännen i deras vardagliga uppgifter, vi ber om skydd mot arbetets faror. Stöd sjömännen och deras anhöriga under de långa perioderna av separation och längtan.

Vi ber för det arbete kyrkorna utför bland sjömännen och speciellt ber vi för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift och för våra frivilliga.

Hjälp oss att sätta all vår förtröstan till Dig, att hos Dig finna ett stadigt hoppets ankare. Låt oss fyllas av Din frid både i land och till sjöss. l Jesus namn. Amen.

Fri bearbetning av förbön i anglikanska sjömanskyrkans, Mission to Seafarers, bönekalender

 Bön för de som är ombord:

Käre Gud. Tack att du är med i allt, både i medgång och i motgång. Tack att vi alltid är inneslutna av Din kärlek.

Välsigna och bevara hela besättningen och deras anhöriga. Hjälp dem i deras relationer både ombord och i land. Du ser deras längtan och saknad och det som skaver. Hjälp dem att välja det goda och stå emot det onda. Låt Din Helige Ande leda och stödja dem. Skydda dem från farorna, i Jesu namn. Amen.

Skulle du vilja bli förebedjare för ett specifikt fartyg eller för ett rederi, så hör av dig till Cecilia Petersson antingen via telefon 0725-73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

TACK
Till alla er som har skänkt gåvor, kollekter och minnesgåvor
till Sjömanskyrkan vill vi framföra ett stort TACK.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift


Swisha oss gärna en gåva:
123 387 87 41

90 konto 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Rulla till toppen