Sjömanskyrkan i Göteborgs verksamhet

I stadgarna står det följande: Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad.

Stiftelsen har därutöver till uppgift att vara sjöfolket till hjälp och stöd vid sjukdom och förmedla kontakt mellan sjömännen och deras anhöriga, ävensom att i övrigt utöva kristen och social verksamhet bland sjöfolk och deras familjer.

Skiftande verksamhet på Sjömanskyrkan i Göteborg

Vi bedriver ett diakonalt, socialt och själavårdande arbete bland sjöfolk och deras anhöriga.

Göteborg är Nordens största hamn. I hamnen lägger fartyg av många slag och nationaliteter till för lossning och lastning. Tiderna som fartygen ligger vid kaj är korta, men många är de sjömän som, oavsett nationalitet, hoppas på ett besök från Sjömanskyrkan. Det kan gälla allt från praktisk hjälp, enskilda samtal, till att kunna fira gudstjänst. Sjömanskyrkan i Göteborg försöker möta de aktiva såväl som de pensionerade sjömännen i deras verklighet. Sjömanskyrkans arbete är samtidigt missionerande och diakonalt. Vi ber, lyssnar, tröstar, uppmuntrar och visar på Hoppet, på Gud.

Sjömanskyrkan i Göteborgs hus är sålt

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg har av ekonomiska skäl sålt det vackra huset Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg. Numera hyr vi ett stort rum i byggnaden för vår verksamhet. Den verksamhet som för närvarande bedrivs i lokalen är gemenskapssamlingar med äldre och pensionerade sjömän eller anhöriga, samt gudstjänster på söndagarna. Ibland anordnas det utflykter i närområdet.

Vi gör också hembesök samt har regelbunden telefonkontakt med de som inte orkar komma eller inte vill ta emot besök i sitt hem. Sjömanskyrkan i Göteborg vill stötta och hjälpa dessa gamla sjömän genom att på olika sätt vara en öppning ut ur ensamheten.

Vår personal på Sjömanskyrkan i Göteborg

Vi har, tack vare att Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm går in och sponsrar, anställt Cecilia Petersson som samordnare. Hon är den enda anställda på Sjömanskyrkan i Göteborg. Till sin hjälp finns några fantastiska frivilliga som har hand om onsdagsträffar respektive söndagsgudstjänster eller gör hembesök.

Cecilia var anställd av Sjömanskyrkan i Göteborg mellan 2003-2008, så för flera personer är hon ett välkänt ansikte. Innan dess var hon på Sjömanskyrkan i Gdynia samt i London och har totalt 8 års erfarenhet från Sjömanskyrkor. Hon är teolog/beteendevetare.

Cecilia arbetar 75% och fördelar sin arbetstid mellan fartygsbesök i hamnarna, månar om besökarna som kommer till Sjömanskyrkan och gör hem- och sjukbesök. Som del av en samverkan med Sjöfartsverkets Rosenhill, statens sjömansservice, utgår hon ifrån deras lokaler två dagar i veckan, vanligtvis på måndagar och torsdagar.

Förutom redan nämnda uppgifter finns Cecilia tillgänglig för enskilda samtal och förbön. Hon kan även hjälpa till praktiskt med exempelvis myndighetskontakter, ansökningar, ordna autogiro samt skydd mot id-kapning.

Tanken är att Cecilia ska bygga upp Sjömanskyrkan i Göteborg, så att den motsvarar dagens behov. Har du några tankar kring detta, så berätta det gärna för Cecilia. Hon nås på sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se eller via 0725–73 19 02.

Krigsseglardagen 2023

Sjömanskyrkan i Göteborg högtidlighöll minnet av våra svenska krigsseglare i samverkan med Sjöfartsverkets sjömansservice Rosenhill söndagen den 3 september.

Nytt för i år var att vi hyrt in oss i det fina församlingshemmet intill Carl Johans Kyrka. Korum hölls av prästen Christopher Asker.

Ulla Gyllenros var kantor och sjöng både solo och sedan duett med Ove Granstedt. Ingemar Petersson spelade trumpet.

Minneskransarna kom från Näckrosens blommor. Den ena var skänkt av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus medan den andra var skänkt av Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen. Efter högtidlighållandet fördes de till Mariebergs kyrkogårds minnesmonument över andra världskrigets krigsseglare.

Högtidstalet hölls av Torbjörn Dalnäs, sjöman, skribent och författare. Hans tal finns här:

Sedan var det dags för Flottans mäns kör att underhålla med sin evergreens.

Slutligen serverades det kaffe och bakelse. Nöjds Konditori hade komponerat detta bakverk till krigsseglarnas minne:

Sjömanskyrkan i Göteborgs gudstjänster

På söndagar kl 13 firas gudstjänst. (Med reservation för förhinder.) Därefter kyrkkaffe. Ove Granstedt, Sune Karlsson och Renny Olausson brukar alternera att hålla i gudstjänsterna. Ulla Gyllenros är kantor. För mer information kontakta Ove Granstedt, 0704-38 25 19.

Sjömanskyrkan i Göteborgs onsdagsträffar

På onsdagar kl 11-14 är sjömän med anhöriga välkomna på kaffe, smörgås och kaka. (Med reservation för förhinder). Fikat kostar 20 kr. Ibland finns det någon programpunkt eller så planeras det för utflykt i närområdet.

Onsdagsfika

Föredrag eller information om Sjömanskyrkan i Göteborg

Vår samordnare Cecilia Petersson kommer gärna ut till olika verksamheter för att informera om vår verksamhet och/eller berätta om Sjömanskyrkan i Göteborgs historia. Hon nås på sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se eller via 0725–73 19 02.

Sjömanskyrkan i Göteborgs nyhetsbrev Hemmahamn

Tidningen Hemmahamn har nu omformats och blivit ett nyhetsbrev för Sjömanskyrkan i Göteborg. Vill du vara med på sändlistan och få den direkt till din email, så kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Nyhetsbrev hösten 2022

Gåvor och minnesgåvor till Sjömanskyrkan i Göteborg

För gåvor går det bra att använda vårt swishkonto eller 90-konto.
För minnesgåvor är det lämpligast att använda 90-kontot.
Kontonummer finns längst ner på den här sidan.

Kontakta vår samordnare Cecilia Petersson på 0725- 73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se om du vill ha ett gåvobevis/minnesblad till din gåva. Det finns alternativ både för uppvaktning och vid begravning.

Kollektcirkulär för Sjömanskyrkan i Göteborg

Klicka nedan för ett kollektcirkulär att läsa upp vid kollekttillfälle, eller kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Kollektcirkulär

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Det finns, i nuläget, ingen anställd sjömanspräst i Sjömanskyrkan i Göteborg. Kontakta oss gärna på 0725-73 19 02 för rådgivning. För dop, konfirmation, vigsel eller begravning kan man även kontakta sin församling eller, vid dop och vigsel, sjömansprästen i Skagen. https://www.sjomanskyrkan-skagen.org/

Vår samordnare Cecilia Petersson på Sjömanskyrkan i Göteborg kan vara behjälplig vid minnesstund/askspridning. Kontakta henne för mer information.


En sista hälsning

Psalmer med maritimt inslag:

7:2, Lova Herren, sol och måne

15:4, Halleluja! Sjung om Jesus

23:3, Tack, Gode Gud, för allt som finns

64:5-6, En dyr klenod, en klar och ren

178:1, Som skimret över hav och sky

256, Var inte rädd

289, Guds kärlek är som stranden

298, Gud, ditt folk är vandringsfolket

323:2, De kommer från öst och väst

328:6, Lova Herren, Gud, min själ

342:4, Tusen stjärnor glimma (för alternativ melodi psalm 344)

344:2, Gud har skapat allting

482:7, Salig du, och högt benådad

500:2, Tack, Fader, för den dag du gav

597, När stormen ryter vilt på hav

621:3, O Jesus, när mitt liv släcks ut

706:3, Hej himlarymder

716:3 Namnet Jesus aldrig mister

731 Må friden från jorden följa dig

755 Vila i mig

798:3, Som liljan på sin äng

Förböner och förebedjare

Som Sjömanskyrka i Göteborg tänker vi att ett av våra viktigaste uppdrag är att be för sjömännen. Du får gärna hjälpa till med att be.

Förbön:

Tack Gud för sjöfarten som skapar broar mellan länder och folk.

Tack för jordens och havets gåvor och för fartygen som fraktar dem till oss.

Tack för sjöfartskunnandet och för all behövlig utrustning, Tack för alla som arbetar och verkar inom sjöfarten eller servar dem på olika sätt. Välsigna dem. Välsigna alla som ser till sjömännens behov.

Vi ber om den Helige Andes ledning för alla i beslutsfattande ställning. Vi ber för dem som bär ansvar för sjömännens trygghet. För rederier och fackförbund, för Sjöfartsverket och Göteborgs hamn.

Vi ber för dem som arbetar med utbildning av sjömän och för de sjömän som gått i land. Vi ber speciellt för sjöfartsutbildningarna och för de sjömän som lider av ensamhet.

Vi ber för sjömännen i deras vardagliga uppgifter, vi ber om skydd mot arbetets faror. Stöd sjömännen och deras anhöriga under de långa perioderna av separation och längtan. Hjälp dem i deras relationer.

Vi ber för det arbete kyrkorna utför bland sjömännen och speciellt ber vi för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift och för våra frivilliga.

Hjälp oss att sätta all vår förtröstan till Dig, att hos Dig finna ett stadigt hoppets ankare. Låt oss fyllas av Din frid både i land och till sjöss. l Jesu namn. Amen.

Fri bearbetning av förbön i anglikanska sjömanskyrkans, Mission to Seafarers, bönekalender

 Bön för de som är ombord:

Käre Gud. Tack att du är med i allt, både i medgång och i motgång. Tack att vi alltid är inneslutna av Din kärlek.

Välsigna och bevara hela besättningen och deras anhöriga. Hjälp dem i deras relationer både ombord och i land. Du ser deras längtan och saknad och det som skaver. Hjälp dem att välja det goda och stå emot det onda. Låt Din Helige Ande leda och stödja dem. Skydda dem från farorna, i Jesu namn. Amen.

Skulle du vilja bli förebedjare för ett specifikt fartyg eller för ett rederi, så hör av dig till Cecilia Petersson antingen via telefon 0725-73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Förbönskalender och förböner på engelska från Mission to Seafarers finns här:

https://www.missiontoseafarers.org/wp-content/uploads/MTS-Prayer-Diary-2021.pdf

https://www.missiontoseafarers.ca/Worship.html

Ankomster och avgångar i Göteborgs hamn

För att se ankomster och avgångar i Göteborgs hamn kan man gå in på någon av nedan länkar:

https://www.goteborgshamn.se/operations/ankomster–avgangar/

https://www.vesselfinder.com/ports/SEGOT001

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:11.853/centery:57.686/zoom:14

Släktforskning

Sjömanskyrkan i Göteborg har inga register över gamla sjömän. Skulle du vilja ha information och misstänker att det finns kunskap att få i något sjömansregister? Enklast är då att ställa en fråga till Riksarkivet enligt nedan länk. Välj exempelvis Landsarkivet i Göteborg, när du ska välja arkiv. De kan förhoppningsvis lotsa dig vidare eller ge dig mer information om personen du söker:

https://bestall.riksarkivet.se/sv/ovriga-bestallningar

Man kan hitta uppgifter om mönstringar för svenska sjömän från 1871. Mönstringsliggare med register för mönstringsåren 1871-1939 finns i arkiven för de olika sjömanshusen.

Hos Riksarkivet i Göteborg har de arkiven för sjömanshusen i Göteborg och Bohuslän. Andra sjömanshus finns hos Riksarkiven i Lund, Vadstena, Uppsala, Stockholm och Härnösand eller Stockholms stadsarkiv. En del av dessa sjömanshusarkiv har skannats av Arkiv Digital:  https://www.arkivdigital.se/

För åren 1939-1984 finns det s.k. Centrala sjömansregistret, ett kortregister med uppgifter om mönstringar för sjömän i hela Sverige. Detta register finns hos Riksarkivet i Göteborg.

För år 1985 och framåt finns uppgifter hos Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Monstring/

Om man vill söka uppgifter om en sjöman hos Riksarkivet behöver man ha uppgift om namn, födelsedatum, och för tiden före 1939 var personen bodde/var skriven.

För mer information om hur livet till sjöss var förr kan man läsa här:

https://slakthistoria.se/livet-forr/alle-man-pa-dack-livet-till-sjoss

TACK

Till alla er som har skänkt gåvor, kollekter och minnesgåvor
till Sjömanskyrkan i Göteborg vill vi framföra ett stort TACK.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift


Swisha oss gärna en gåva:
123 387 87 41

90 konto 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Rulla till toppen