Sjömanskyrkan i Göteborgs verksamhet

Vi bedriver ett diakonalt, socialt och själavårdande arbete bland sjöfolk och deras anhöriga. Förutom fartygsbesök i hamnarna månar vi speciellt de äldre sjömännen, som på grund av olika händelser i sina liv blivit mycket ensamma.

Göteborg är Nordens största hamn. I hamnen lägger fartyg av många slag och nationaliteter till för lossning och lastning. Tiderna som fartygen ligger vid kaj är korta, men många är de sjömän som, oavsett nationalitet, hoppas på ett besök från Sjömanskyrkan. Det kan gälla allt från hjälp med att kontakta familjen långt borta, enskilda samtal, till att kunna fira gudstjänst. Sjömanskyrkan i Göteborg försöker möta de aktiva såväl som de pensionerade sjömännen i deras verklighet. Sjömanskyrkans arbete är samtidigt missionerande och diakonalt. Vi ber, lyssnar, tröstar, uppmuntrar och visar på Hoppet, på Gud.

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg har av ekonomiska skäl sålt den vackra byggnaden Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg och numera hyr vi ett stort rum i byggnaden för vår verksamhet. Den verksamhet som för närvarande bedrivs i lokalen är gemenskapssamlingar med äldre och pensionerade sjömän eller anhöriga, samt gudstjänster på söndagarna. Ibland anordnas det utflykter i närområdet.

Vi gör också hembesök samt har regelbunden telefonkontakt med de som inte orkar komma eller inte vill ta emot besök i sitt hem. Sjömanskyrkan i Göteborg vill stötta och hjälpa dessa gamla sjömän genom att på olika sätt vara en öppning ut ur ensamheten.

Vår personal på Sjömanskyrkan i Göteborg

Vi har, tack vare att Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm går in och sponsrar, anställt Cecilia Petersson som samordnare för att dra i gång fler verksamheter.

Cecilia var anställd av Sjömanskyrkan i Göteborg mellan 2003-2008, så för flera personer är hon ett välkänt ansikte. Innan dess var hon på Sjömanskyrkan i Gdynia samt i London och har totalt 8 års erfarenhet från Sjömanskyrkor. Hon är teolog/beteendevetare och kommer närmast ifrån socialtjänsten i Kungsbacka.

Cecilia arbetar 75% och fördelar sin arbetstid mellan fartygsbesök i hamnarna, månar om besökarna som kommer till Sjömanskyrkan och gör hem- och sjukbesök. Som del av en samverkan med Sjöfartsverkets Rosenhill, statens sjömansservice, utgår hon ifrån deras lokaler en dag i veckan, vanligtvis på torsdagar.

Förutom redan nämnda uppgifter finns Cecilia tillgänglig för enskilda samtal och förbön. Hon kan även hjälpa till praktiskt med exempelvis myndighetskontakter, ansökningar, ordna autogiro samt skydd mot id-kapning.

Tanken är att Cecilia ska bygga upp Sjömanskyrkan i Göteborg, så att den motsvarar dagens behov. Har du några tankar kring detta, så berätta det gärna för Cecilia. Hon nås på sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se eller via 0725–73 19 02.

Sjömanskyrkan i Göteborgs gudstjänster

På söndagar kl 13 firas gudstjänst. (Med reservation för förhinder.) Därefter kyrkkaffe. Sune Karlsson och Ove Granstedt brukar alternera att hålla i gudstjänsterna. Ulla Gyllenros är kantor. För mer information kontakta Ove Granstedt, 0704-38 25 19.

Sjömanskyrkan i Göteborgs onsdagsträffar

På onsdagar kl 11-14 är sjömän med anhöriga välkomna på kaffe, smörgås och kaka. (Med reservation för förhinder). Fikat kostar 20 kr. Ibland finns det någon programpunkt eller så planeras det för utflykt i närområdet. Under hösten har besök gjorts på Rosenhill, Sjöfartsverkets fritidslokaler för sjöfolk samt hos Flottans män, i deras klubblokal vid Nya Varvet.

Onsdagsfika

Sjömanskyrkan i Göteborgs nyhetsbrev Hemmahamn

Tidningen Hemmahamn har nu omformats och blivit ett nyhetsbrev för Sjömanskyrkan i Göteborg. Vill du vara med på sändlistan och få den direkt till din email, så kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Nyhetsbrev hösten 2022

Gåvor och minnesgåvor till Sjömanskyrkan i Göteborg

För gåvor går det bra att använda vårt swishkonto eller 90-konto.
För minnesgåvor är det lämpligast att använda 90-kontot.
Kontonummer finns längst ner på den här sidan.

Kontakta vår samordnare Cecilia Petersson på 0725- 73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se om du vill ha ett gåvobevis/minnesblad till din gåva. Det finns alternativ både för uppvaktning och vid begravning.

Kollektcirkulär för Sjömanskyrkan i Göteborg

Klicka här för ett kollektcirkulär att läsa upp vid kollekttillfälle, eller kontakta vår samordnare Cecilia Petersson.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Det finns, i nuläget, ingen anställd sjömanspräst i Sjömanskyrkan i Göteborg. Kontakta oss gärna på 0725-73 19 02 för rådgivning. För dop, konfirmation, vigsel eller begravning kan man även kontakta sin församling eller, vid dop och vigsel, sjömansprästen i Skagen. https://www.sjomanskyrkan-skagen.org/

Vår samordnare Cecilia Petersson på Sjömanskyrkan i Göteborg kan vara behjälplig vid minnesstund/askspridning. Kontakta henne för mer information.


En sista hälsning

Psalmer med maritimt tema:

Psalm 256

Psalm 597

Psalm 621 v 3

Psalm 716 v 3

Psalm 755

Förböner och förebedjare

Som Sjömanskyrka i Göteborg tänker vi att ett av våra viktigaste uppdrag är att be för sjömännen. Du får gärna hjälpa till med att be.

Förbön:

Tack Gud för sjöfarten som skapar broar mellan länder och folk.

Tack för jordens och havets gåvor och för fartygen som fraktar dem till oss.

Tack för sjöfartskunnandet och för all behövlig utrustning, Tack för alla som arbetar och verkar inom sjöfarten. Välsigna dem. Välsigna alla som ser till sjömännens behov.

Vi ber om den Helige Andes ledning för alla i beslutsfattande ställning. Vi ber för dem som bär ansvar för sjömännens trygghet. För rederier och fackförbund, för Sjöfartsverket och Göteborgs hamn.

Vi ber för dem som arbetar med utbildning av sjömän och för de sjömän som gått i land. Vi ber speciellt för sjöfartsutbildningarna och för sjöpensionärerna.

Vi ber för sjömännen i deras vardagliga uppgifter, vi ber om skydd mot arbetets faror. Stöd sjömännen och deras anhöriga under de långa perioderna av separation och längtan.

Vi ber för det arbete kyrkorna utför bland sjömännen och speciellt ber vi för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift och för våra frivilliga.

Hjälp oss att sätta all vår förtröstan till Dig, att hos Dig finna ett stadigt hoppets ankare. Låt oss fyllas av Din frid både i land och till sjöss. l Jesus namn. Amen.

Fri bearbetning av förbön i anglikanska sjömanskyrkans, Mission to Seafarers, bönekalender

 Bön för de som är ombord:

Käre Gud. Tack att du är med i allt, både i medgång och i motgång. Tack att vi alltid är inneslutna av Din kärlek.

Välsigna och bevara hela besättningen och deras anhöriga. Hjälp dem i deras relationer både ombord och i land. Du ser deras längtan och saknad och det som skaver. Hjälp dem att välja det goda och stå emot det onda. Låt Din Helige Ande leda och stödja dem. Skydda dem från farorna, i Jesu namn. Amen.

Skulle du vilja bli förebedjare för ett specifikt fartyg eller för ett rederi, så hör av dig till Cecilia Petersson antingen via telefon 0725-73 19 02 eller via email: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Förbönskalender och förböner på engelska från Mission to Seafarers finns här:

https://www.missiontoseafarers.org/wp-content/uploads/MTS-Prayer-Diary-2021.pdf

https://www.missiontoseafarers.ca/Worship.html

Ankomster och avgångar i Göteborgs hamn

För ankomster och avgångar i Göteborgs hamn klicka på nedan länk:

https://www.goteborgshamn.se/maritimt/ankomster-och-avgangar/arrivals?query=&harbour_part_id=all&from_date=&to_date=

Släktforskning

Sjömanskyrkan i Göteborg har inga register över gamla sjömän. Skulle du vilja ha information och misstänker att det finns kunskap att få i något sjömansregister? Enklast är då att ställa en fråga till Riksarkivet enligt nedan länk. Välj exempelvis Landsarkivet i Göteborg, när du ska välja arkiv. De kan förhoppningsvis lotsa dig vidare eller ge dig mer information om personen du söker:

https://bestall.riksarkivet.se/sv/ovriga-bestallningar

Man kan hitta uppgifter om mönstringar för svenska sjömän från 1871. Mönstringsliggare med register för mönstringsåren 1871-1939 finns i arkiven för de olika sjömanshusen. Hos Riksarkivet i Göteborg har de arkiven för sjömanshusen i Göteborg och Bohuslän.

Andra sjömanshus finns hos Riksarkiven i Lund, Vadstena, Uppsala, Stockholm och Härnösand eller Stockholms stadsarkiv. En del av dessa sjömanshusarkiv har skannats av Arkiv Digital:  https://www.arkivdigital.se/

För åren 1939-1984 finns det s.k. Centrala sjömansregistret, ett kortregister med uppgifter om mönstringar för sjömän i hela Sverige. Detta register finns hos Riksarkivet i Göteborg.

För år 1985 och framåt finns uppgifter hos Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Monstring/

Om man vill söka uppgifter om en sjöman hos Riksarkivet behöver man ha uppgift om namn, födelsedatum, och för tiden före 1939 var personen bodde/var skriven.

TACK

Till alla er som har skänkt gåvor, kollekter och minnesgåvor
till Sjömanskyrkan i Göteborg vill vi framföra ett stort TACK.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift


Swisha oss gärna en gåva:
123 387 87 41

90 konto 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Rulla till toppen