Om sjömanskyrkan i Göteborg

Historik

Sjömanskyrkan i Göteborgs ursprung

Sjömanskyrkan i Göteborg har sitt ursprung i Svenska Betelföreningen och Sjömannasällskapet i Göteborg.

Den 7 mars 1831 hölls ett möte hos traktör Möller på Breda Vägen (numera försvunnen väg som gick i riktning från Järntorget sydväst mot Masthuggstorget) i Göteborg, med syftet att bättre tillgodose sjöfolkets intressen. Det gällde:

 • utbildning av sjöbefäl
 • grundläggande sjömansutbildning
 • ombordförhållanden
 • åldriga sjömäns situation
 • den höga arbetslösheten
 • uppmana till gudsfruktan, laglydnad, måttlighet och seder.

Man beslutade att bilda Sjömannasällskapet i Göteborg och dess förste ordförande blev en överste i flottan, C J Hjärne.

Den 27 april 1838 beslöt sällskapet om ”inrättandet av ett Bethelskepp där gudstjänst ska hållas för svenskt sjöfolk”. I Stockholm hade kronprins Oscar skänkt Sjömannasällskapet en Bethelflagga, som invigdes och välsignades av ärkebiskopen samt överlämnades till sällskapets förste kapten G. J. Behrman den 7 mars 1838.

Framsteg gjordes:

 • Sjömansskolan i Majorna erbjöd gratis undervisning åt blivande sjömän.
 • Tackelskolan på Gamla Varvet startade. Där lärde sig ynglingarna rodd, segelskärning, sömnad och annat som hörde sjömansyrket till.
 • Briggen Benjamin blev sällskapets skolfartyg.
 • Ålderstigna sjömän och deras änkor bereddes fri bostad i sällskapets sjömanshem i Masthuggsbergen.

År 1866 blev Sankt Johanneskyrkan, som ligger mellan Masthugget och Stigbergsliden, en sjömanskyrka i betydelsen att främst rikta sig till sjömän, hamnarbetare och deras familjer. Kyrkan saknade en territoriell församling, vilket innebar att man inte behövde vara bofast i församlingen för att tillhöra den. Johanneskyrkan kom att fungera som Sveriges första sjömanskyrka.

År 1883 blev Johanneskyrkan också församlingskyrka i Masthuggs församling och var i praktiken två församlingar i en byggnad.

Sjömanskyrkan i Göteborg

Den 15 maj 1875 startade verksamheten för Sjömanskyrkan i Göteborg i en lokal vid Surbrunnsgatan, Järntorget. Föreståndare var sjömannen Josef Johansson.

Under årens lopp flyttade Sjömanskyrkan i Göteborg runt på olika adresser vid Masthugget, Stigberget och Majorna och anpassades efter de behov som uppstod:

 • 1876 – Verksamheten flyttade till kapten J. Elfversons hus vid Stigbergsliden, strax intill sjömanshuset.
 • 1887 – Läsrummet flyttade till lokaler i det nya Sjömanshemmet vid Masthuggstorget.
 • 1894 – Läsrummet fick en ny plats i nybyggda huset Emmaus vid Stigbergsliden. 
 • 1897 – Ett andra läsrum tillkom på Nedre Kvarnbergsgatan16.
 • 1900 – Flyttlasset gick till Postgatan 3A för det andra läsrummet.
 • 1902 – Sammanslagning till ett gemensamt läsrum på Andra Långgatan 52.
 • 1907 – Läsrummet flyttades till Sjömanshemmet vid Masthuggstorget.
 • 1909 – Nytt läsrum på Första Långgatan 25, samt nödhjälpsverksamhet, grötbespisning, föreläsningar och bokspridning till fartygen.
 • 1925 – Flytt till en mindre lokal vid Stigbergstorget 2. Tidningscentralen började.
 • 1928 – Flytt till större lokaler i Amerikahuset vid Oskarsgatan 7-9. Under 1930-40-talen erbjöds studiekurser och föreläsningar för att hemmavarande sjömän skulle kunna fortbilda sig. Stor besöksfrekvens under krigsåren av sjömännen och deras familjer. Nödhjälpsverksamhet. Hem- och sjukbesök.

Sjömansgården

Redan på 1920-talet fanns ett behov av fritidsutrymmen för sjöfolket.

År 1943 donerade major Herbert Jacobsson tillsammans med sin hustru Karin, född Broström 600.000 kr. Ytterligare 400.000 kr skänktes 1948 av en okänd givare, som senare visade sig vara familjen Broström. Detta gav möjlighet att projektera ett hus för sjömännen som skulle kallas Sjömansgården.

Göteborgs stad upplät marken uppe på berget vid Stigbergsliden. Tomten kallades ”Lyckans berg”. Vid invigningen skänkte rederifirman Axel Broström & Son 100.000 kr som hjälp till driftskostnaderna.

Sjömansgården invigdes den 29 september 1954 av Biskop Bo Giertz. Invigningen gästades av 300 personer. Totalt kostade bygget 1,5 miljon kronor. Några dagar senare fick Sjömansgården besök av HKM Drottning Louise. Drottningen uttryckte sin glädje över att få se Sjömansgården: ”då min bror varit sjöman.”

Minnesplakett som hängde i entrén tidigare

På Sjömansgården fanns det gott om olika möjligheter till aktiviteter: biosalong, biljard, schack och andra brädspel, pingis, bibliotek, restaurang/café. Ett bagagerum, där sjömän kunde förvara sina tillhörigheter när de var till sjöss. Fotolabb, bastu och snickeri fanns också. Man behövde vara beredd på att visa upp sin sjömansbok för att få gå in.

Många äldre sjömän kan berätta hur de brukade hänga på Sjömansgården under sin utbildning och när de som sjömän kom till Göteborg. För en del blev det ett andra hem. Några var skrivna på adressen och fick sin postgång till Sjömansgården.

Sjömansgården blir Sjömanskyrka

Johanneskyrkan fungerade som Sjömanskyrka i Göteborg parallellt med att Sjömansgården var ett fritidshem för sjömän/Sjömanskyrkans församlingshem i drygt 30 år.

1975 slogs Johanneskyrkan dock samman med Sjömansgården under huvudmanskap av Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift. I samband med sammanslagningen ändrades fastighetens namn från Sjömansgården till Sjömanskyrkan.

1985 såldes Johanneskyrkan till Göteborgs kyrkliga samfällighet. Sjömanskyrkan flyttade då sin hemvist helt och hållet till Sjömansgården på Amerikagatan 2 och började även fira sina gudstjänster där.

Förutom fritidsverksamheten och gudstjänster, hade Sjömanskyrkan uppsökande verksamheter på fartyg, sjukhus, fängelser, besök hos äldre och/eller sjuka sjömän. Man hade också kontakt med sjömansutbildningarna.

Sjömanskyrkan ansvarade även för mobil besöksverksamhet i Göteborgs stifts alla övriga hamnar. Både Bohusläns och Halmstads sjömanskyrkor ingick i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift.

Organ för stiftelsen var tidskriften Hemmahamn, som utkom med fyra nummer per år, mellan åren 1957 och 2020.

Nedläggning av både tidning och verksamhet var ett faktum 2015 när Göteborgs kyrkliga samfällighet, som dittills skjutit till medel för Sjömanskyrkan, upplöstes till nio självständiga pastorat. När inget pastorat ville ta på sig kostnaderna att driva Sjömanskyrkan, verkade slutet vara nära inte bara för Sjömanskyrkan i Göteborg, utan också för Sjömanskyrkorna i Halmstad och Uddevalla. Så blev dock inte fallet. Halmstad och Uddevalla togs över av respektive församlingar.

I Göteborg såldes fastigheten sjömanskyrkan till bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget 4DBygg. Fasadskylten Sjömanskyrkan finns dock kvar med sitt emblem. 4DBygg hyr ut byggnaden till Carl Johans Pastorat i Majorna, som bedriver verksamhet och hyr ut lokaler i huset till olika aktörer, varav Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift är en. Tack vare att Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm går in och sponsrar har en samordnare anställts med fokus på fartygsbesök och pensionerat sjöfolk. Nordens största hamn har fortsatt en sjömanskyrka.

Herbert Jacobsson
Karin Jacobsson f. Broström
HKM Drottning Louise
Rulla till toppen